การรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อเอกสารเวอร์ชันปรับปรุง
+ แนวทางปฏิบัติหน้าที่สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สปอ.V.1.013 ก.ย. 2565
+ คู่มือปฏิบัติงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สปอ.V.1.013 ก.ย. 2565
+ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)V.1.08 มิ.ย. 2565
คำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
+ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว . (Ops Check-in) V.1.019 ม.ค. 2566
+ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของเว็บไซต์ อก. เว็บไซต์ สปอ. และเว็บไซต์ สอจ.V.1.013 ก.ย. 2565
+ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)V.1.08 มิ.ย. 2565
+ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและผู้ปฏิบัติงาน สปอ.V.1.08 มิ.ย. 2565
+ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบ i-IndustryV.1.05 พ.ค. 2565
นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)
+ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลาง (i-Industry)V.1.025 พ.ค. 2565
+ ระบบเว็บไซต์ อก. เว็บไซต์ สปอ. และเว็บไซต์ สอจ.V.1.025 พ.ค. 2565
เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form)
+ การยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และขั้นตอนปฏิบัติการขอความยินยอมV.1.0 18 ส.ค. 2565
+ การดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักรV.1.013 ก.ย. 2565
+ ผู้ใช้งานระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม (i-Industry)V.1.05 พ.ค. 2565
บันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Records of Processing Activities : ROPA)
+ ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อราชการกับ สปอ. (Ops Check-in)V.1.019 ม.ค. 2566
+ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)V.1.013 ก.ย. 2565
+ การใช้กล้องวงจรปิด (CCTV)V.1.013 ก.ย. 2565
+ ระบบเว็บไซต์ อก. เว็บไซต์ สปอ. และเว็บไซต์ สอจ. ในส่วนของการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Cookie)V.1.013 ก.ย. 2565
+ ระบบเว็บไซต์ อก. เว็บไซต์ สปอ. และเว็บไซต์ สอจ. ในส่วนของติดต่อเรา (Contact)V.1.013 ก.ย. 2565
+ การจ้างเหมาบริการV.1.013 ก.ย. 2565
+ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลาง (i-Industry)V.1.05 พ.ค. 2565


กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติ
+ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562) <<เข้าชม>>
+ Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019) (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562) <<เข้าชม>>
ประกาศ
+ ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565) <<เข้าชม>>
+ ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565) <<เข้าชม>>
+ ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565) <<เข้าชม>>
+ ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการดำเนินงานอื่นของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565) <<เข้าชม>>
+ ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565) <<เข้าชม>>
+ ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับในวันที่ 17 ธันวาคม 2565) <<เข้าชม>>
+ ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565) <<เข้าชม>>
+ ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565) <<เข้าชม>>
+ ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565) <<เข้าชม>>
ระเบียบ
+ ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าด้วยการยื่น การไม่รับเรื่อง การยุติเรื่อง การพิจารณา และระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องเรียน พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565) <<เข้าชม>>
+ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564) <<เข้าชม>>
+ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563) <<เข้าชม>>
แนวทาง
+ แนวทางการดำเนินการในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565) <<เข้าชม>>
+ แนวทางการดำเนินการในการแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565) <<เข้าชม>>
คู่มือ
+ คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงและแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เวอร์ชั่น 1.0 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565) <<เข้าชม>>
+ คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน (เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565) <<เข้าชม>>
+ คู่มือ PDPA สำหรับผู้ประกอบการ SMEs (เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565) <<เข้าชม>>
แนวปฏิบัติ
+ แนวปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : กรณีศึกษาจากข้อหารือเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566) <<เข้าชม>>


สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศและคำสั่งของสำนักงาน <<เข้าชม>>
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสวนบุคคล <<เข้าชม>>
คณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล <<เข้าชม>>
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ <<เข้าชม>>
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ <<เข้าชม>>
เกี่ยวกับสำนักงาน <<เข้าชม>>
ติดต่อสำนักงาน <<เข้าชม>>
313400110_189576106916488_3991721759356964729_n
313304187_189094833631282_1430832027783985454_n
301205446_175690348305064_718154934242476002_n
313210248_188670363673729_5911261350457652296_n
272954553_136580798832867_1479619606737114636_n
301014407_175682668305832_2410673030130726528_n
272442923_136111298879817_8438643579158360182_n
262367755_119693057188308_4104592575493815509_n
261337848_119699397187674_9210211189157775471_n
261083919_119685743855706_8136826269505007653_n
previous arrow
next arrow