สถาปัตยกรรมการเชื่อมโยง

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ โดยมีเป้าหมายพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน อีกทั้ง ยังเป็นการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน

เว็บเซอร์วิสฐานข้อมูลกลาง
สถาปัตยกรรมการเชื่อมโยง

บริการ

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานภายนอก ผ่านเทคโนโลยี IndustryExchang อีกทั้ง ยังจัดทำมาตรฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม

หน่วยงานความร่วมมือ